چگونه آدم مفیدی باشیم؟
  • نکات کاربردی در زندگی

    1- متواضع و فروتن باش. 2- در زندگی برنامه ریزی داشته باش وبی هدف نباش . 3- از عبارت«متشکرم»زیاد استفاده ک ...

    1- متواضع و فروتن باش. 2- در زندگی برنامه ریزی داشته باش وبی هدف نباش . 3- از عبارت«متشکرم»زیاد استفاده کن. 4- بدان در چه وقت باید سکوت کنی. 5- احمقانه رفتار مکن. 6- برای هر مناسبت کوچکی جشن بگیر. 7- ...

    ادامه مطلب