چگونه در ماه رمضان از گرسنگی و تشنگی جلوگیری کنیم؟