برچسب: کمرویی چیست؟

علت کمرویی ۰

راهکارهایی برای درمان اختلال کمرویی

انسان ذاتا  موجودی اجتماعی است و اگر عمل  اجتماعی شدن او دچار نقصان شود و یا در ایجاد ارتباط با اطرافیانش دچار مشکل باشد و نتواند به خوبی ارتباط برقرار کند دچار کم رویی است....