کم کردن کانال های تلویزیون در کاهش طمان تماشای تلویزیون توسط کودکان موثر است