برچسب: یک پدر از نظر عاطفی در دوران بارداری همسرش چه وظایفی دارد؟

0

من دارم پدر می شوم…..

عشقی متولد می شود وخانواده ای شکل می گیرد.شاید زیباترین و عاشقانه ترین رخداد در یک خانواده ،تولد فرزند آن خانواده باشد.فرزندی که نمی داند چه جایی در دل پدر و مادرش دارد و...