در آموزه های روزمره آموزش این اصول به فرزندتان را فراموش نکنید