امروز:05/10/2022

مردان فریبکار ،زنان ،گول زدن ،حس عشق ،واردشدن به زندگی دیگران ،عدم تعهد