موخوره ودرمان،جلوگیری از موخوره ،موهای خشک مستعد موخوره ،موخوره وخشکی مو