چگونه از پرتاب کردن وسایل توسط کودکمان جلوگیری کنیم؟