🔴احساس کاذب حرکت یا چرخش
🔴سبکی سر یا احساس غش
🔴از دست دادن تعادل یا عدم تعادل
🔴سایر احساسات مانند شناور بودن یا سنگینی سر