1. میوه آن درشت بوده و هنگام رسیدن میوه، گوشت میوه به راحتی از دانه آن جدا می شود.این نوع از سپستان دارای لعاب بیشتر و شیرینی کمی می باشد.
  2. این نوع از سپستان میوه کوچکی داشته و هنگام رسیدن گوشت میوه از دانه جدا نمی شود.میوه آن شیرین بوده و لعاب آن کم می باشد.