خلاقیت (Creativity)

خلاقیت چیست و چگونه آنرا در کودکان بالاببریم؟

خلاقیت هنری است نهفته در اعماق وجود انسان که با تلاش فرد وآموزش دیگران شکوفا می شود و می توان آن را پله به پله وقدم به قدم درعرصه وجود وظهور آورد وروز به روز درخشندگی وشفافیت آن را نمایان ساخت.

خلاقیت یعنی به وجود آوردن وتولید کردن ونیرویی که موجب خلق آثار بدیع می شود .

چه عواملی در خلاقیت دخیل است ؟

عوامل زیادی در ایجاد خلاقیت دخیل هستند که در این مورد می توان از عوامل روانی وسیالیت جریان فکری وانعطاف پذیری ونیروی فکر واصالت اندیشه وتصمیم گیری نام برد.به اعتقاد محققین افرادی که تمایل کمتری به رفتار خلاق دارند صاحب تفکر همگرا هستند .یعنی بیشتر رفتار تکراری ومطابق عرف وعادات را از خود بروز می دهند.گفته شده افراد خلاق قادرند روابط جدیدی بین پدیده های موجود کشف کنند ومورد تجزیه وتحلیل قرار دهند در حالی که افراد عادی به این پدیده ها وروابط حاکم از دیدگاه معمولی ومرسوم نگاه می کنند ونکته جدیدی به نظرشان نمی رسد اما همین باورها ونگاه های مرسوم ومعمولی راشاید بتوان با پرورش وآموزش تغییر داد.

خلاقیت هنری است زیبا

آیا خلاقیت قابل آموزش است؟

سوالی که برای اکثریت مردم پیش می آید اینست که آیا واقعا میتوان خلاقیت را آموزش داد؟درپاسخ باید گفت خلاقیت نیز مانند تمامی حرف وهنرهای دیگر میتوان آموزش دادبه شرطی که درمحیط مناسب مربی خوب وشاگردی پرشور حضور داشته باشد ،تا مدتی پیش عده زیادی ازمحققان عقیده داشتند که خلاقیت امری فطری و موروثی است وبه همین سبب مردم تصور می کردند که باید به دانشمندان وهنرمندان خلاق ارج بگذارند تا استعدادهایشان بارورترگردد.

تقویت خلاقیت در کودکان و نوجوانان

عقاید درحال تغییر است اکنون مشخص شده که استعداد خلاقیت در افراد باشدت وضعف مختلف وجود دارد و می توان آن را با آموزش رشد وگسترش داد .خلاصه اینکه درگیری درفعالیت های خلاق مهمترین روش برای تقویت استعداد خلاقیت می باشد.چرا که افراد به هیچ وجه نمیتوانند خلاق شوند مگر انکه درفعالیت های اجتماعی خلاق قرار گیرند تا بامسایل اجتماعی وحرفه ای به شیوه خلاقانه برخورد کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *